Football - Aurora Freshmen v. Tallmadge - Dennis Pylypiak