Ladies Basketball - Akron SVSM v Twinsburg JV - Dennis Pylypiak