20190118 Hockey - Aurora v Twinsburg - Dennis Pylypiak