20190201 Hockey - Nordonia v Twinsburg - Dennis Pylypiak